3/06/2009

Studentet e huaj ne Itali, 1040 ore pune ne vit

Studentet e huaj ne Itali, mes te cileve edhe ata shqiptare, mund te kryejne cdo lloj pune, qofte edhe rastesore ne perpjekjet e tyre per te perballuar jetesen ne pagesen e taksave universitare. Sipas nje Qarkoreje te Ministrise se Brendshme italiane, studentet e huaj mund te kryejne cdo lloj pune, por brenda kufirit maksimal te 1040 oreve ne vit, perndryshe jane te detyruar te konvertojne lejen e qendrimit.

Drejtoria e Migracionit ne Ministrine shqiptare te Punes, beri te ditur se kjo qarkore parashikon qe shtetasve te huaj, qe zoterojne nje leje qendrimi per motive studentore apo formimi, u lejohet ushtrimi i cdo lloj aktiviteti punesimi. "Ata duhet te respektojne orarin e 20 oreve pune javore maksimale, qofte edhe duke i mbledhur 52 javet ne nje kufi maksimal te 1040 ore pune ne vit, te cilat tek e fundit jane edhe piketat e vendosura nga ligji mbi emigrimin" eshte shprehur specialisti i Ministrise se Punes, Durim Hatibi. Nga ana tjeter, Qarkorja percakton se nese nje student i huaj deshiron te punoje per me shume kohe, atehere leja e qendrimit per motive studentore dhe formimi nuk vlen. Per aktivitete punesimi me kohe me te madhe, sqarohet ne qarkore, se eshte i domosdoshem konvertimi/shnderrimi i lejes se qendrimit per motive studentore ne leje qendrimi per motive punesimi, si punemarres apo i vetepunesuar. Ne Itali studiojne rreth 10 mije te rinj shqiptare. Mendohet se cdo vit, rreth 3 mije te rinj nga Shqiperia, zgjedhin universitetet italiane per te studiuar.

Elvira: Kur do te botohet dekret-fluksi per periudhen 2009?

I gatshem teknikisht dhe per t'u nenshkruar, eshte dekret fluksi per punetore te huaj stinore.Ne kete dekret do te trajtohen me perparesi shtetas nga vendet me te cilat Italia ka marreveshje bashkepunimi, mes cilave edhe Shqiperia. Aktualisht nuk ka asnje njoftim per pune jo stinore.

Shembulli 2

Zyhdiu :

Doja te dija nese eshte e domosdoshme te paraqes mjetet e mija financiare edhe per hyrje ne Itali me vize D per motive punesimi si punemarres?

Jo. Kontrata e qendrimit e ofruar dhe pranuar, sigurisht edhe e miratuar garanton te ardhurat e punetorit te huaj.

Shembulli 3

Eva

Jam shtetase shqiptare dhe zoteroj karten e qendrimit. A mund te kerkoj ribashkim familjar me nenen time qe jeton ne Shqiperi. Ajo nuk ka pasur asnjehere leje qendrimi, por zoteron nje vize per motive turistike me shume hyrje dhe me vlefshmeri kohore pesevjecare.

Nese rasti eshte si e pershkruan ti, po. Kushti eshte qe nena, te kete deklaruar pranine e saj ne Kuesture, brenda tete ditesh nga hyrja e saj. Kerkesa per leshimin e lejes se qendrimit per motive familjare, behet jo me shume se nje vit nga perfundimi i qendrimit te rregullt dhe mbi te gjitha duhen plotesuar kushtet e reja, qe jane parashikuar nga normativa e re, mbi ribashkimin me prinderit ne ngarkim.

Vazhdon...

3/02/2009

Akoma nuk njihen patentat shqiptare në Itali

Dy muaj pas firmosjes së marrëveshjesh, shumë shtetas shqiptarë që u drejtohen Zyrave të Motorizimit Civil për konvertimin e patentave, marrin ende si përgjigje se normativa e re nuk ka hyrë në fuqi.

Në kuadrin e bashkëpunimit në sektorin e transporteve të nisur nga qeveritë e të dy vendeve, ministri i jashtëm Italian Franco Frattini, më 27 tetorin e kaluar në Tiranë, firmosi marrëveshjen për njohjen reciproke dhe konvertimin e patentave për dhënien e makinës, në prani të kryeministrit shqiptar Sali Berisha, dhe ministrit të jashtëm Lulzim Basha.

Por deri më sot, për emigrantët shqiptarë në Itali nuk ka ndryshuar asgjë. Sepse që kartat e firmosura në Tiranë nga ministri i Jashtëm Frattini, të kenë vërtet vlerë, të aplikohen, duhet që ministria italiane e transportit të nxjerrë një qarkore, dekret apo urdhëresë ministrore apostafat për këtë çështje, gjë që ende nuk është bërë. Por sidoqoftë, tashmë dita e konvertimit të patentave shqiptare duket së është shumë më e afërt se deri një muaj më parë.
Fundi i post.Deri në 2004, patenta kombëtare shqiptare cilësohej pa elemente sigurie të parashikuara nga marrëveshja e Gjenevës, gjë që nuk linte asnjë mundësi për konvertimin e saj.

Me ardhjen në fuqi të kodit të ri rrugor shqiptar (që mes të tjerash, vështirëson marrjen e patentës) dhe luftën kundër falsifikimeve të dokumenteve, konvertimi reciprok i patentave, shumë shpesh i përmendur nga qeveria e Tiranës, dukej vetëm një formalitet. Por në të vërtetë u deshën plot katër vjet për të parë të shkruar të zezë mbi të bardhë një marrëveshje (që në të vërtetë ende nuk është e aplikueshme) që shënon një hap të vogël por thelbësor në procesin e afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.
Katër vjet duke pritur të ashtuquajturat kushte të reciprocitetit të cilat mbërrijnë vetëm tani në momentin kur Italia është duke u përpjekur të përforcojë rolin e saj si partner kryesor tregtar e politik, si edhe në momentin e hyrjes së Shqipërisë në Nato pas rreth një viti. E megjithatë dy muaj pas firmosjes së marrëveshjesh, shumë shtetas shqiptarë që u drejtohen Zyrave të Motorizimit Civil për konvertimin e patentës, marrin ende si përgjigje se normativa e re nuk ka hyrë ende në fuqi.

Vazhdon...

Bonus për familjen edhe nëse të afërmit janë në atdhe

Saktësimi i Agjencisë së të ardhurave. Por duhet të provohet fakti se bëhet fjalë për të afërm në ngarkim

Edhe familjarët e mbetur në atdhe shtojnë numrin e anëtarëve që përfitojnë nga bonusi e familjes. Kështu sqaron një qarkore e Agjencisë së të ardhurave, rreth kontributeve të caktuara nga dekreti kundër krizës, i qeverisë, për më të varfrit.

Për të përfituar bonusin nevojitet që paraqitësi i kërkesës të jetë me banim në Itali” kujton Agjencia. Qarkorja thekson se “për anëtarët e tjerë të bërthamës familjare të kërkesëbërësit (bashkëshort i pandarë me fëmijë në ngarkim, apo familjarë të tjerë po në ngarkim), në të kundërt, nuk nevojitet banimi në territorin italian”.

Bonusi mund të kërkohet nga punësuarit e vartës dhe pensionistët (pra përjashtohen të punësuarit e pavarur, sipërmarrësit e vegjël apo ata që kanë pagesën iva) dhe konsiston në një shumë të ndryshueshme nga 200 deri në 1000 euro sipas të ardhurave të anëtarëve të familjes:Për të dëshmuar se familjarët e mbetur jashtë shtetit janë në ngarkim duhet të përdoret:

a) dokumentet origjinale të lëshuara nga konsullata, me përkthimin në gjuhën italiane dhe noterizim pranë prefekturës;

b) dokumentet me apostille, për ata që vijnë nga vende firmuese të Konventës së Hagës në 5 tetor 1961;

c) dokumente të lëshuara nga vendi i vet, të përkthyera italisht dhe të noterizuara konform origjinalit nga konsullata italiane.

Punonjësit e varur duhet të paraqesin kërkesë pranë punëdhënësit të tyre, punëtorët shtëpiakë (colf, badante, babysitter) pranë sporteleve të Agjencisë së të ardhurave, pensionistët dhe të papunët duket t'i drejtohen Inps-it. Paratë do të mbërrijnë pas një muaji menjëherë me bustapaga (punëdhënësi do të kompensohet nga shteti) apo me pensionin.

Formularët dhe udhëzimet mund të shkarkohen nga faqja e internetit www.agenizieentrate.it, por do të ishte mirë t'i drejtoheni një patronati për të marrë informacione dhe asistencë falas. Ndërkohë afatet për paraqitjen e kërkesës janë zgjatur, të cilat ndryshojnë në bazë të vitit që merret parasysh për të llogaritur të ardhurat dhe anëtarët e familjes.
Punëtorë të varur (kërkesë punëdhënësit) dhe pensionistët (kërkesë Inps-it):


* brenda 28 shkurtit 2009, nëse merret parasysh viti 2007 (pra tani është tepër vonë);
* brenda 31 marsit 2009 nëse merret parasysh viti 2008.
*

Punëtorët shtëpiakë (kërkesë për Agjencinë e të ardhurave):

* brenda 30 prillit 2009, nëse merret parasysh viti 2007;
* brenda 30 qershorit 2009, nëse merret parasysh viti 2008, për ata që nuk janë të detyruar të paraqesin deklaratën e të ardhurave.
* Së bashku me deklaratën e të ardhurave të 2008, për ata që janë të detyruara ta paraqesin nëse merret parasysh viti 2008

Vazhdon...

Itali, kushtet e reja të bashkimit familjar

Detyrimet që duhet të respektojë një emigrant shqiptar, në mënyrë që të tërheqë edhe familjarët e tij në vendin fqinj

Një seri kushtesh të reja duhen plotësuar nga të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali, në mënyrë që të tërheqin edhe të afërmit e tyre për bashkime familjare.

Dispozitat e reja mbi bashkimin familjar hynë në fuqi më 5 nëntor 2008, data kur mori fuqi ligjore dekreti legjislativ i 3 tetorit 2008, nr. 160.

Ministria e Brendshme italiane ka saktësuar se kur ka kërkesa për bashkim familjar, të paraqitura para kësaj date dhe që ende janë në fazën e shqyrtimit, i interesuari kur të thirret duhet të provojë se plotëson kushtet e reja të vendosura me dekretin nr. 160.

Përfitues

Kështu, nga dekreti nr. 160 për bashkimin familjar përfitojnë mbajtësit e lejes së qëndrimit CE për rezidentët afatgjatë. Ky autorizim i ri zëvendëson kartën e qëndrimit. Në rrethin e përfituesve përfshihen edhe zotëruesit e një leje qëndrimi me vlefshmëri kohore jo më të vogël se një vit, të lëshuar për motive si punëmarrës, i vetëpunësuar, si dhe për motive azili, studentore, motive fetare e familjare, apo edhe për motive të mbrojtjes shtesë.
Kjo e drejtë nuk ka të bëjë vetëm për tërheqjen e bashkëshortëve, por edhe të familjarëve të tij që ka në ngarkim. Në këtë kategori përfshihen: bashkëshortët kur janë të pandarë ligjërisht dhe në moshë jo më pak se 18 vjeç; fëmijët e mitur deri 18 vjeç në momentin e paraqitjes së kërkesës.
Këtë të drejtë e gëzojnë edhe fëmijët e bashkëshortes, apo të lindur jashtë martese, kur janë të pamartuar, me kusht që prindi tjetër në këtë rast, të japë miratimin i tij. Gjithashtu, ky rregull vlen edhe për fëmijët e adoptuar, ata në kujdestari dhe të miturit nën tutelë. Të tjerë raste të parashikuara për pjesëmarrje në bashkimet familjare janë ato të fëmijëve të rritur, në ngarkim, që nuk mund t‘i plotësojnë kërkesat e tyre, të domosdoshme të jetesës, për arsye të gjendjes shëndetësore, e cila sjell një invaliditet të plotë. Ndërkohë që dekreti lejon bashkimin familjar edhe me prindërit në ngarkim të emigrantit, kur ata nuk kanë fëmijë të tjerë në Shqipëri, kur ata janë mbi 65 vjeç dhe vërtetohet se fëmijët e tjerë e kanë të pamundur t‘i mbajnë ata për motive të rënda, të dokumentuara shëndetësore.

Kërkesat


Kërkesa për bashkim familjar duhet të paraqitet pranë Sportelit Unik mbi Imigrimin të prefekturës kompetente, vetëm me modalitetet telematike, pranë faqes së internetit të Ministrisë së Brendshme italiane.


Strehimi

Lidhur me strehimin, një certifikatë duhet të vërtetojë se bën pjesë në parametrat minimalë të parashikuara nga ligji rajonal për strehimet në banesat rezidenciale. Aty shprehet posaçërisht përshtatshmëria e strehimit. Në mungesë të saj do të duhet të paraqitet një certifikatë origjinale, bashkë me fotokopjen, që dëshmon përshtatshmërinë higjieniko-sanitare. Kjo certifikatë kërkohet nga emigranti pranë zyrës teknike të bashkisë, kompetente për banimin e tij, apo pranë ASL-së që e përfshin atë.

Nëse ai është mysafir, duhet të bashkëngjisë deklaratën e lëshuar nga zotëruesi i apartamentit, sipas modelit "T2". Aty duhet të vërtetohet miratimi i zotëruesit për të mikpritur edhe familjarët e bashkuar.

Në rastin e ribashkimit vetëm të një të mituri 14-vjeçar, certifikata e bashkisë mund të zëvendësohet: nga një deklaratë mikpritjeje e zotëruesit të apartamentit në modulin "S1" (origjinal dhe fotokopje); nga kopja e kontratës së banesës/strehimit/pronësisë me kohëzgjatje jo më të vogël se gjashtë muaj, duke nisur nga data e paraqitjes së kërkesës (kopje e dyfishtë).

Të ardhurat

Për të ardhurat duhet të realizohet një shumë vjetore nga burime të ligjshme, jo më e vogël se ajo e çekut social, e rritur me gjysmën e tij, për çdo familjar, me të cilin kërkohet bashkimi. Kështu, për bashkimin me dy a më shumë fëmijë nën moshën 14-vjeçare, apo me më shumë familjarë të titullarëve të statusit të mbrojtjes së përkohshme, është e domosdoshme një e ardhur jo më e vogël se dyfishi i çekut social vjetor.

Për bashkimin vetëm me një familjar, e ardhura minimale duhet të jetë 7.976.48 euro (baras me 5.317,65 euro që është shuma e çekut social për 2009-ën, plus 2.658,85 €, pra gjysma e çekut social). Për bashkimin me dy familjarë, e ardhura minimale duhet të jetë 10.635,30 €. Për tërheqjen e dy a më shumë fëmijëve nën moshën 14 vjeç, e ardhura minimale është 10.635,30 euro. Për tre familjarë, e ardhura minimale e domosdoshme është 13.294,75 euro. Për dy a më shumë fëmijë nën moshën 14 vjeç + 1 familjar mbi 14 vjeç, kërkohet një e ardhur minimale prej 13.294,75 euro. Ndërsa për katër familjarë, e ardhura minimale duhet të jetë 15.953,00 euro.

Me qëllim përcaktimin e të ardhurave të aplikuesit për bashkim familjar merren parasysh edhe familjarët që janë bashkuar më parë në ngarkim të tij. Sipas normave në fuqi për përcaktimin e të ardhurave merret parasysh edhe e ardhura vjetore komplekse e familjarëve që bashkëjetojnë me kërkuesin.

Në rastin e kërkesës për miratimin (nulla osta) për bashkimin me fëmijë të rritur që janë prekur nga invaliditeti i plotë, kushti "në ngarkim" vlerësohet nga përfaqësia diplomatike italiane në Shqipëri. Kjo, pasi janë vërtetuar motivet shëndetësore që përcaktojnë paaftësinë për punësim të këtyre fëmijëve.

Në mënyrë analoge, në rastin e kërkesës për miratim (nulla osta) për bashkimin me prindër mbi 65 vjeç, sa kohë që fëmijët e tjerë në Shqipëri e kanë të pamundur mbajtjen e tyre për motive të rënda, të dokumentuara shëndetësore, kushti "në ngarkim" vlerësohet nga përfaqësia diplomatike italiane. Kjo, pasi është vërtetuar gjendja shëndetësore e fëmijëve në fjalë. Veç kësaj, për prindërit mbi 65 vjeç do të kërkohet sigurim shëndetësor i detyrueshëm, që garanton mbulimin e të gjitha rreziqeve në territorin kombëtar, apo regjistrimin në Shërbimin Kombëtar Sanitar. Kjo bëhet përmes pagesës së një kontributi, që përcaktohet me dekret nga Ministria e Punës, Shëndetit dhe Sigurimeve Shoqërore, në marrëveshje me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.

Për rastet kur prindërit me të cilët kërkohet bashkimi familjar nuk kanë fëmijë të tjerë, përveç atij që ka emigruar në Itali, kushti "në ngarkim" duhet provuar nga vetë kërkuesi përmes autocertifikimit të përshtatshëm. Aty emigranti deklaron nën përgjegjësinë e tij se prindërit janë të varur ekonomikisht prej tij.

Lidhjet

Familjari për të cilin kërkohet bashkimi duhet që nga ana e tij të paraqesë pranë autoriteteve italiane konsullore të akredituar në Shqipëri, dokumentacionin që provon marrëdhëniet familjare, moshën e mitur, apo gjendjen shëndetësore. Atje ku nuk mund të provohen marrëdhëniet familjare, në mënyrë të sigurt, përmes certifikatave, apo vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet shqiptare, për arsye të mungesës së një autoriteti të njohur, apo kur ka dyshime mbi origjinalitetin e dokumentacionit, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore kujdesen për lëshimin e certifikatave bazuar në ekzaminimin e ADN-së, të kryer me shpenzimet e të interesuarve.Afatet për marrjen e kartës së qëndrimitSporteli Unik lëshon ricevutën e paraqitjes së kërkesës dhe të dokumentacionit. Pasi verifikohet plotësimi i kërkesave si më sipër, brenda 180 ditëve nga paraqitja e praktikës, Sporteli Unik lëshon miratimin, apo refuzimin e kërkesës, duke ia përcjellë vendimin autoriteteve konsullore. Pasi kanë kaluar 180 ditë nga kërkesa për miratim, nëse Sporteli Unik nuk e ka lëshuar, familjari për të cilin kërkohet bashkimi mund të paraqesë tek autoritetet diplomatike dhe konsullore italiane jashtë, kopjen e ricevutës së paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit që ishin paraqitur nga i afërmi i tij pranë Sportelit Unik, me qëllim lëshimin e vizës së hyrjes. Brenda tetë ditësh nga hyrja në Itali, familjari duhet të paraqitet pranë Sportelit Unik, që ka lëshuar miratimin (nulla osta-n), i cili plotëson dhe dorëzon modulin e kërkesës për leje qëndrimi; përndryshe familjari konsiderohet me qëndrim të parregullt në territorin kombëtar.

Leja e qëndrimit për motive familjare do t‘i mundësojë të kryejë aktivitete punësimi, si punëmarrës apo i vetëpunësuar, të regjistrohet në kurse shkollore, apo të ketë qasje ndaj Shërbimit Kombëtar Sanitar.Të drejtat, pas pajisjes me lejen e parë


Përgjatë praktikës administrative për lëshimin e lejes së parë të qëndrimit për motive familjare, atyre u garantohen disa të drejta: mund të rikthehen në Shqipëri dhe më pas të rihyjnë në Itali, me kusht që lëvizjet të bëhen nga e njëjta pikë e kalimit kufitar; udhëtimi të mos përfshijë kalim transit nëpër shtete të tjera të zonës Shengen; me zotërimin e ricevutës postare mund të regjistrohen në zyrën e gjendjes civile.

Atyre që u njihet statusi i refugjatit, apo i mbrojtjes shtesë dhe që zotërojnë leje qëndrimi për azil, ose motive humanitare, që nuk duhet të provojnë as kushte ekonomike dhe as pasjen e strehimit të përshtatshëm, parashikohet një procedurë e lehtësuar. Veç kësaj, kur refugjati nuk mund të paraqesë dokumente zyrtare që provojnë lidhjet e tij familjare për arsye të statusit të tij, apo në mungesë të një autoriteti të njohur, përfaqësitë diplomatike dhe konsullore kujdesen për lëshimin e certifikatave në bazë të verifikimeve të kryera me shpenzime në ngarkim të të interesuarit (teste të ADN-së). Kjo mund të bëhet edhe në bazë të dokumenteve të lëshuara nga organizma ndërkombëtare, që vlerësohen si të përshtatshme nga Ministria e Punëve të Jashtme (p.sh. IOM-i).

Vazhdon...
Related Posts with Thumbnails